Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (deel 3)

Vandaag het laatste deel, deze keer zijn de partijen Gewoon Nijmegen, Stadspartij DNF , 50PLUS en VoorNijmegen.Nu aan het woord.

Op 21 maart a.s. zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt middels uw stem aangeven of u tevreden was over het gemeentebeleid van de afgelopen vier jaar of dat er een nieuwe wind moet gaan waaien door de stad. Aan de tien politieke partijen die nu in de raad zitten en die ook nu weer meedoen, hebben wij een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op de leefbaarheid in het Waterkwartier en de Wolfskuil en Rozenbuurt. Het kan u misschien helpen om 21 maart een weloverwogen keuze te maken. Laat in ieder geval uw stem meetellen! De huidige zetelverdeling is als volgt: SP 8, GroenLinks 8, D66 7, PvdA 4, VVD 3, CDA 2, Gewoon Nijmegen 2, Stadspartij DNF 2, Verenigde Senioren Partij 2 en Voor Nijmegen.NU 1 zetel.

In deze volgorde geven de partijen antwoord op de volgende 5 vragen:

 1. In het Waalfront worden veel woningen gerealiseerd op historische grond. Op welke manier wilt u zich inzetten voor het behoud van het culturele erfgoed, en op welke wijze kunt u de bewoners van Oud-West daarbij behulpzaam zijn?
 1. Op het Honigterrein zijn tientallen bedrijven en organisaties gevestigd.  Op welke manier kunt u  het voortbestaan hiervan bewerkstelligen en mogelijkheden aanbieden op o.a. het VASIM terrein.
 1. Nijmegen-West transformeert van een typische arbeiderswijk naar een wijk met een diversiteit aan bewoners; welke ideeën heeft u voor een goede integratie, zodat alle bewoners er zich thuis (blijven) voelen.
 1. De gemeente heeft 1,2 miljoen euro uitgetrokken om de Mariaschool aan de Villanovastraat op te knappen. Nu hebben er 14 kunstenaars een atelier, na de renovatie is er plaats voor 28 kunstenaars, maar helaas géén ruimte voor buurtgebonden activiteiten, terwijl de wijk hiervoor de plannen klaar had liggen. Nu de Driesprong gesloopt is, zou het gebouw de verbindingsfunctie voor alle culturen in de Wolfskuil over kunnen nemen. Hoe staat u hier tegenover en wat kunt u hier nog aan doen?
 2. Er komt een nieuwe Aldi. De huidige AH aan de Molenweg, eigenaar van het pand, gaat uitbreiden en hiervoor moet de Aldi verhuizen. Die krijgt een nieuwe plek áchter de AH. Ingeklemd tussen de huizen en een intensief gebruikt trapveld en stukje speeltuin moeten er voor wijken. De grotere AH zal nieuwe klanten willen aantrekken en voor de Aldi geldt hetzelfde. Kan de wijk deze extra parkeerdruk en (vracht)verkeer wel aan? Heeft de wijk niet meer behoefte aan wat extra groen
 1. Als je in het verkiezingsprogramma van gewoon Nijmegen (gN) leest, zie je het duidelijk staan. Letterlijk is het een van onze piketpaaltjes: ‘Aandacht en financiële ondersteuning voor behoud en onderhoud van historisch erfgoed, vooral aandacht voor historische gebouwen’. Als plannen aan de orde komen, zullen wij daar dus direct en adequaat op reageren, zeker als de inwoners daar ook ideeën over hebben.
 1. Hier moeten we het antwoord op schuldig blijven. Dit is niet een vraag die je even snel beantwoordt. Wij zijn niet in de omstandigheid om zelf even kort plannen hiervoor te ontwikkelen, trouwens dat willen we ook niet. Wij gaan ervan uit dat inwoners in de wijk daar zelf goede ideeën over hebben. Als dat zo is, dan horen wij graag hoe de inwoners daarover denken. Daar willen we graag mee aan de slag gaan.
 2. gN is een partij voor alle Nijmegenaren, vooral voor de gewone Nijmegenaar. Onze fractie bestaat uit een divers gezelschap mensen en wij zijn geïntegreerd! Integratie ontstaat door verbinding met elkaar te zoeken. Onder andere via open gesprekken over onze waarden en normen, over onze gewoonten en ideeën. gN wil zich graag inzetten om deze gedachte samen met de inwoners uit te dragen in de gemeenteraad.
 3. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat, zijn wij er fel op tegen dat voorzieningen in de wijken worden afgenomen. Dat gebeurt hier. Daarnaast is verbinding met alle culturen in wijken ook voor ons een groot goed. Wij willen graag op de hoogte zijn van de plannen die in de wijk leven, zodat wij ook mee kunnen denken over de haalbaarheid ervan en er bij het college op aandringen om hier actie op te ondernemen.
 4. gN vindt dat als plannen van de gemeente in een wijk leiden tot last en overlast van de leefbaarheid, dat serieus moet worden gekeken hoe die overlast kan worden teruggebracht. Vooraf moet daarover (echte inspraak) met de wijk worden overlegd. En als de plannen, om wat voor reden dan ook, toch moeten worden uitgevoerd, dan moeten inwoners in die wijk worden gecompenseerd (zie verkiezingsprogramma) met nieuwe of aangepaste voorzieningen. Extra parkeerdruk en veel vrachtverkeer is frustrerend en onveilig. Dat hebben wij al vernomen van een van onze fractieleden. Wij staan voor de wijken en dus werken wij graag mee om samen met de wijk oplossingen in kaart te brengen om het college te overtuigen daar wat aan te doen.
 1. In West ligt de oudste stad van Nederland. Iets om supertrots op te zijn! Nijmegen moet dat meer uitdragen. Stadspartij DNF heeft zich met succes verzet tegen het slaan van palen door archeologische grond en geëist dat er in het Waalfront archeologievriendelijk wordt gebouwd. Met aansprekende kunstwerken (waarmee je op de foto wilt) willen wij het rijke verleden van het Waalfront zichtbaar maken. Het Waalfront moet een aantrekkelijke wandelroute worden langs 2000 jaar historie.
 1. Dankzij Honig en Vasim weten wij hoe belangrijk culturele broedplaatsen voor Nijmegen zijn. De nieuwste plannen om de mooiste delen van Honig te behouden, hier en in NYMA ruimte te houden voor creatieve ondernemers juichen wij toe. Bij de ontwikkeling van de plannen moeten huidige bewoners nauw betrokken blijven.
 1. Wij willen in de hele stad en ook in Nijmegen-West maximaal inzetten op ontmoetingsplekken die veel buurtbewoners weten aan te trekken. Wijkcentra, winkels, buurthoreca, sportaccommodaties zijn van die belangrijke ontmoetingspunten. Behoud en komst van nieuwe ontmoetingspunten is een van onze speerpunten. We willen meer doen aan behoud van winkels en horeca in de wijken. In de binnenstad hebben wij veel geleerd over het tegengaan van leegstand. Die lessen moeten vertaald worden naar andere stadsdelen en ook naar West.
 1. Juist initiatieven uit de buurt verdienen steun. De gemeente moet daar veel creatiever mee omgaan. Een beter voorbeeld in West is de Wijkfabriek. Stadspartij DNF vindt dat een inspiratiebron. Wij willen in de komende jaren meer ruimte creëren voor zulke vernieuwende initiatieven.
 1. Stadspartij DNF vindt het jammer dat een trapveldje en speeltuin moeten wijken. Moeilijke keuzes waarbij het behoud van de Aldi voor ons dan prioriteit heeft, veel buurtbewoners doen hier betaalbaar hun boodschappen. Om het verlies van de speeltuin te compenseren moet de gemeente ideeën van bewoners om elders in de wijk extra groen en speelmogelijkheden te creëren extra omarmen en ondersteunen.

 

De Verenigde Senioren Partij Nijmegen (VSP) gaat de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in met een nieuwe naam 50PLUS. Hiermee willen wij versnippering en verdeeldheid voorkomen van partijen die voor dezelfde doelgroep opkomen.

 1. Er is veel verloren gegaan door grondverstoring, maar wat zichtbaar gemaakt kan worden zoals Fort Kraijenhoff moet worden herbouwd. Ook kan gedacht worden aan grote borden of beelden waarop kunstenaars het cultureel erfgoed zichtbaar kunnen maken. Deze plannen zal 50PLUS steunen.
 2. Er is onlangs een gebiedsvisie vastgesteld. Daarin wordt voorzien om zoveel mogelijk gevestigde bedrijven en organisaties in en rond het VASIM terrein een plaats te geven. 50PLUS zal dit steunen.
 3. De beste manier van integreren is dat bewoners elkaar regelmatig ontmoeten en aansprekende activiteiten bedenken. Naar de mening van 50PLUS kan een wijkcentrum hiervoor een goede locatie zijn, maar ook in de VASIM zou ruimte daarvoor gemaakt kunnen worden.
 4. 50PLUS is van mening dat buurtactiviteiten om saamhorigheid en integratie te bevorderen en eenzaamheid te voorkomen voorop moet staan. Kunstenaars blijven slechts tijdelijk in een atelier maar bewoners wonen vaak hun hele leven in deze wijk. Er moet dus een goed alternatief worden aangeboden of de kunstenaars moeten (deels) elders ondergebracht worden.
 5. 50PLUS is van mening dat deze uitbreiding niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid in de wijk. De parkeerdruk is nu al erg groot op piekdagen en dat mag niet erger worden. Er is dus geen plaats voor een extra supermarkt.

 

1. Nijmegen is de oudste stad van Nederland, maar vreemd genoeg is dat niet overal even goed zichtbaar. Wij vinden het belangrijk dat de historische elementen toegankelijk en zichtbaar blijven. Belangrijk voor de Nijmeegse identiteit, maar ook voor het bevorderen van het toerisme. Uiteraard vinden we de stem van de bewoners daarbij enorm belangrijk. Dit willen we ook formeel maken, door gebruik te maken van referenda. Het gaat tenslotte om úw wijk.

 1. De Honig was ooit bedoeld als een tijdelijke broedplaats. Het terrein is veel succesvoller gebleken dan we ooit hadden gedacht. Daarom vindt VoorNijmegen.nu dat deze bedrijven en organisaties verder moeten kunnen gaan op het VASIM terrein. Wel vinden we dat zij net als andere bedrijven en organisaties in Nijmegen dat onder dezelfde voorwaarden moeten doen, zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat.
 1. In Nijmegen West zijn diverse organisaties, zoals wijkcentra, het STIP en het Interlokaal die daar al druk mee bezig zijn. De wijsheid ligt op straat, laat niet ons, maar de bewoners zelf aangeven hoe zij deze integratie willen zien. Dan kunnen wij met de haalbare ideeën aan het werk.
 1. Wijkfabriek de Wolfskuil, die in het gebouw de Driesprong zat, bevindt zich nu op de Koninginnelaan. Zij hadden de taak als verbindingsfunctie en heeft deze nog steeds. Zij hebben aangegeven de buurtgebonden activiteiten weer voort te zetten op de nieuwe locatie in samenwerking met de wijkraad. VoorNijmegen.Nu gaat er dan ook vanuit dat zij dit doen. Zo niet, zal daar met hun over gesproken moeten worden
 1. De uitbreiding en nieuwe winkel laten nog enkele jaren op zich wachten. Er zijn 3 verschillende ontwerpen gepresenteerd, waarvan er 1 de meeste voorkeur kreeg. Daarbij wordt het oude terrein van de Driesprong gebruikt voor extra parkeerplaatsen. Het trapveld zou verdwijnen, maar geen stuk van de speeltuin. Wij stellen voor een nieuw trapveld te realiseren in de groenstrook van de Zonnebloemstraat, waar nu veel overlast is van hondenpoep.

Nog meer partijen

Zoek de verschillen! Er doen nog méér partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen, maar welke precies was nog niet helemaal duidelijk, toen deze Wester naar de drukker ging. Ga in ieder geval stemmen, anders hebt u de komende vier jaar ook niks te nuilen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.