Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (deel 2)

Vandaag deel 2 van de 3. Aan het woord D66, PVDA, VVD en het CDA

Op 21 maart a.s. zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt middels uw stem aangeven of u tevreden was over het gemeentebeleid van de afgelopen vier jaar of dat er een nieuwe wind moet gaan waaien door de stad. Aan de tien politieke partijen die nu in de raad zitten en die ook nu weer meedoen, hebben wij een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op de leefbaarheid in het Waterkwartier en de Wolfskuil en Rozenbuurt. Het kan u misschien helpen om 21 maart een weloverwogen keuze te maken. Laat in ieder geval uw stem meetellen! De huidige zetelverdeling is als volgt: SP 8, GroenLinks 8, D66 7, PvdA 4, VVD 3, CDA 2, Gewoon Nijmegen 2, Stadspartij DNF 2, Verenigde Senioren Partij 2 en Voor Nijmegen.NU 1 zetel.

In deze volgorde geven de partijen antwoord op de volgende 5 vragen:

 1. In het Waalfront worden veel woningen gerealiseerd op historische grond. Op welke manier wilt u zich inzetten voor het behoud van het culturele erfgoed, en op welke wijze kunt u de bewoners van Oud-West daarbij behulpzaam zijn?
 1. Op het Honigterrein zijn tientallen bedrijven en organisaties gevestigd.  Op welke manier kunt u  het voortbestaan hiervan bewerkstelligen en mogelijkheden aanbieden op o.a. het VASIM terrein.
 1. Nijmegen-West transformeert van een typische arbeiderswijk naar een wijk met een diversiteit aan bewoners; welke ideeën heeft u voor een goede integratie, zodat alle bewoners er zich thuis (blijven) voelen.
 1. De gemeente heeft 1,2 miljoen euro uitgetrokken om de Mariaschool aan de Villanovastraat op te knappen. Nu hebben er 14 kunstenaars een atelier, na de renovatie is er plaats voor 28 kunstenaars, maar helaas géén ruimte voor buurtgebonden activiteiten, terwijl de wijk hiervoor de plannen klaar had liggen. Nu de Driesprong gesloopt is, zou het gebouw de verbindingsfunctie voor alle culturen in de Wolfskuil over kunnen nemen. Hoe staat u hier tegenover en wat kunt u hier nog aan doen?
 1. Er komt een nieuwe Aldi. De huidige AH aan de Molenweg, eigenaar van het pand, gaat uitbreiden en hiervoor moet de Aldi verhuizen. Die krijgt een nieuwe plek áchter de AH. Ingeklemd tussen de huizen en een intensief gebruikt trapveld en stukje speeltuin moeten er voor wijken. De grotere AH zal nieuwe klanten willen aantrekken en voor de Aldi geldt hetzelfde. Kan de wijk deze extra parkeerdruk en (vracht)verkeer wel aan? Heeft de wijk niet meer behoefte aan wat extra groen?

 1. D66 hecht er waarde aan dat cultureel erfgoed bewaard blijft. Zo hebben we in de afgelopen periode initiatieven genomen om (een deel van) het Honigcomplex voor Nijmegen te behouden en we willen dat het oude fort zichtbaar gemaakt wordt. D66 ziet in het behoud van dit cultureel erfgoed immers ook kansen voor economische groei door ondernemers die van deze plekken culturele hotspots maken en het leefklimaat in de wijk verbeteren.
 1. D66 is voorstander van het behoud van een deel van het Honigcomplex zodat de sfeervolle en creatieve ondernemingen die er nu zijn kunnen blijven. Daarnaast wil D66 industrieel erfgoed zoals het Vasim-gebouw en NYMA-terrein behouden en gebruiken als verzamelterrein voor evenementen, workshops, ateliers en oefenruimtes van kleine culturele ondernemers.
 1. Integratie ontstaat door samen dingen dóen. De braderie op de Pastoor Zegerstraat, elkaar ontmoeten bij de visboer op de Molenstraat.
 1. D66 wil dat er plek is voor de gezamenlijke activiteiten van de wijk. Of daarbij gebruikt wordt gemaakt van het oude wijkcentrum Villa Nova is voor ons minder van belang; ook de Michiel de Ruyterschool, de Abi Bakr Moskee of Wijkcentrum Titus Brandsma zouden die rol kunnen vervullen. Mochten er echt activiteiten niet door dreigen te gaan, dan zullen wij aan de noodrem trekken: de integratie van de Wolfskuil (zowel de interculturele, als de oude en nieuwe bewoners) is voor ons van groot belang.
 1. De uitbreidende mogelijkheden van de supermarkten passen bij de ontwikkelingen in de wijk. De detailhandel aan de Molenweg profiteert mee, en wat ons betreft komt er ook ruimte voor een leuke lunchroom.

De Wolfskuil is een versteende wijk. We gaan zorgvuldig om met het groen dat er is, en wat ons betreft kan dit een prima mogelijkheid zijn om een extra groenrand aan de speeltuin in de Clematisstraat toe te voegen. Parkeren op de Molenweg blijft een aandachtspunt. We rekenen erop dat met de verplaatsing van de ALDI, er ook meer mensen op het parkeerterreintje aan de Bremstraat zullen parkeren. 

 1. De PvdA vindt het van groot belang dat het cultuurhistorisch erfgoed zoveel mogelijk behouden blijft in het Waalfront. Het gaat dan om de waardevolle elementen van de Honigfabrieken, zoals de gevel van Oscar Leeuw en het straatje, maar ook om resten van de oude Romeinse stad. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als resten van het badhuis behouden kunnen blijven en zichtbaar blijven in het nieuwe stadsdeel.
 1. De tijdelijke invulling van het Honig-terrein is een groot succes. Van heinde en verre komt men naar het terrein vanwege de gezellige uitstraling en de bijzondere locatie. De gebouwen van de Vasim en de Nyma zijn bij uitstek geschikt om deze functie straks over te nemen. De PvdA is dan ook groot voorstander van een dergelijke invulling van Vasim en Nyma. Bedrijven en organisaties die de Honig moeten verlaten moeten de kans krijgen om daar een doorstart te maken.
 1. Het is belangrijk dat de nieuwe wijk goed aansluit bij het oude Nijmegen-West. Open verbindingen zijn belangrijk, waardoor de Waal voor Nijmegen-West makkelijk bereikbaar is. Het is in dat verband goed dat de Weurtseweg autoluw wordt. Verder is het belangrijk dat voorzieningen als scholen en bibliotheek voor alle bewoners van Nijmegen-West toegankelijk en aantrekkelijk zijn.
 1. Het is heel goed dat de Mariaschool een opknapbeurt krijgt, dat is goed voor de wijk. Prima ook dat er meer kunstenaars een atelier kunnen krijgen. Het is jammer dat er geen ruimte is voor buurtgebonden activiteiten. Zeker na de sloop van de Driestroom zou dit een mooie oplossing zijn geweest. Kunstenaars kunnen uiteraard ook gebruikmaken van faciliteiten van Villanova. Het is voor de wijk belangrijk dat kunstenaars en wijkbewoners elkaar ontmoeten. In overleg tussen de verschillende partijen zou dit op te lossen moeten zijn.
 1. Een extra supermarkt op deze locatie lijkt de PvdA geen goed idee, zeker niet als het trapveldje en de speeltuin hiervoor (deels) moeten wijken. Aan de andere kant voorziet de Aldi net als de AH in een duidelijke behoefte. Het verdwijnen van de Aldi zullen veel bewoners betreuren. Het zou goed zijn als de bewoners, gemeente en bedrijven samen tot een oplossing kunnen komen die voor iedereen acceptabel is. 

 1. Nijmegen is de oudste stad van het land en daar zijn we trots op. Ons culturele erfgoed en het behoud daarvan vindt de VVD Nijmegen belangrijk. Wat in de grond zit, moet in de grond blijven. We moeten dan ook kijken hoe we slim kunnen bouwen zodat hetgeen er in de grond zit niet beschadigd raakt.

 

 1. De ontwikkelingen in de Honig zijn de afgelopen jaren, mede ingegeven door de economische crisis, snel gegaan. Startende ondernemers kregen op het terrein van de Honig de kans om tegen lagere kosten hun ideeën uit te werken. Dit heeft geresulteerd in mooie ondernemingen en initiatieven. Die ondernemers waren van de tijdelijkheid van hun locatie op de hoogte. We zien echter ook de enorme aantrekkingskracht van de Honig. De VVD zou het jammer vinden als alle bedrijvigheid verloren gaat. Wanneer dit financieel mogelijk is zouden wij een deel van de Honig, zoals deze nu wordt gebruikt en ingevuld, willen behouden. Ondernemingen waarvoor geen plek meer is op de Honig kunnen wat de VVD betreft terecht op het VASIM terrein of in het stadscentrum.
 1. De VVD Nijmegen is voorstander van bruisende wijken. In Nijmegen-West zijn veel straten opgeknapt en huizen gerenoveerd en op andere locaties in de wijken is er zelfs sprake van nieuwbouw. Veel starters kunnen echter geen goede woonruimte vinden. Het probleem zit in de doorstroming. Er zijn onvoldoende middeldure huur- en koopwoningen. Daar moet de gemeente Nijmegen de komende periode haar prioriteit leggen.
 1. Maatschappelijke voorzieningen in de wijk moeten er vooral zijn voor de bewoners van die wijk. Het kan niet zo zijn dat een te ruimhartig atelierbeleid ervoor zorgt dat de bewoners nergens meer heen kunnen. Als het moet sluiten we de ateliers, zodat de bewoners de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Wij zouden graag een keer met u naar de plannen kijken die de wijk zelf heeft.
 1. De smalle straatjes en geringe parkeermogelijkheden zorgen nu al voor veel verkeersproblemen bij de Molenweg ter hoogte van de winkels. De winkels worden veel gebruikt en gewaardeerd door buurtbewoners. Er is behoefte aan deze voorzieningen in de buurt.

Wanneer de infrastructuur onvoldoende is ingericht op de toeloop van klanten zorgt dit voor verkeersopstoppingen. Voor wat betreft het vrachtverkeer moet goed gekeken naar hoe dit in te richten zodat dit geen extra overlast veroorzaakt. Meer groen in de wijk zorgt voor een betere leefbaarheid. Meer groen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, Nijmegenaren zelf kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door hun tuinen te vergroenen: stenen eruit en groen erin.

1. Het CDA Nijmegen zet zich in voor een mix aan wonen, groen en cultuurhistorie in Oud-West. Er moet gedegen onderzoek verricht worden naar de schatten in de grond zodat ons cultureel erfgoed niet verloren gaat.

2. Wij steunen de verhuizing naar de Vasim. Er moeten echter wel goede afspraken gemaakt worden met de bedrijven/mensen die niet mee kunnen.

 1. Op dit moment worden er gelukkig al veel initiatieven en activiteiten georganiseerd die een positieve bijdrage leveren aan de verbinding tussen “oude” en nieuwe bewoners. Ontmoetingsplekken en wijkcentra spelen hierbij een belangrijke rol. Dit moeten we blijven stimuleren en het CDA Nijmegen wil dit vereenvoudigen door het invoeren van wijkbudgetten. Zo kunnen plannen die in een wijk gemaakt worden, ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Wijkbewoners maken zelf een plan over het inzetten van deze budgetten. Dus als er behoefte is aan meer groen of speeltuinen in de wijk dan kunnen bewoners dit zelf bepalen.
 2. Tegenhouden van deze plannen is moeilijk, maar de zorg is helder. Een ontmoetingsplek moet er zijn, daar maakt het CDA Nijmegen zich hard voor. Wij staan voor wijkgericht, waardoor in de toekomst goede plannen van bewoners niet getorpedeerd worden. In ons verkiezingsprogramma hebben we veel aandacht voor de wijken. Meer verantwoordelijkheden in de wijken, want op het stadhuis weet men het niet per se beter. De actieve wijkbewoners die zich inzetten voor de wijk zouden meer betrokken moeten worden door de gemeente. Wijkraden of bewonerscommissies nemen een belangrijke rol in de wijk, zij weten wat er leeft. De gemeente moet de inbreng van deze wijkraden serieus nemen, nu wordt dit te vaak vergeten.
 3. Veiligheid staat voorop. Van deze twee grote winkeliers mag verwacht worden dat zij zelf meedenken en meewerken aan een zo veilig mogelijke situatie voor bewoners. Wat betreft de speeltuin en het trapveldje moet er gekeken worden waar deze elders binnen de wijk gerealiseerd kunnen worden. De jeugd verdient genoeg plekken in de wijk waar ze hun energie kwijt kunnen.

Volgende keer komen de antwoorden van: Gewoon Nijmegen, Stadspartij DNF , 50PLUS en VoorNijmegen.Nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.